Στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες από τη μία πλευρά με τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης (λόγω της ραγδαίας πτώσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών), ενώ παράλληλα ο βαθμός του ανταγωνισμού εντείνεται ολοένα και περισσότερο, κυρίως εξαιτίας της αναζήτησης από τη πλευρά των επιχειρήσεων ζωτικού χώρου σε όλα τα τμήματα της αγοράς.Αναδιοργάνωση
Στόχος της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί η θωράκιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης των μηχανισμών εκείνων, που μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα την βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης

Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:

• Αξιοποίηση βασικών αρχών στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου
• Σύγκριση με βάση δείκτες λειτουργίας συναφών εμπορικών επιχειρήσεων
• Αξιοποίηση δεδομένων για βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Υποστήριξη στον προσδιορισμό της βέλτιστης βάσης κόστους και μεγέθους της επιχείρησης
• Υποστήριξη στην αναδιοργάνωση και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών/διαδικασιών
• Υποστήριξη στην ανάλυση της αγοράς και τον προσδιορισμό αναγκών διαφοροποίησης των προϊόντων/υπηρεσιών
• Αναζήτηση νέων / αποδοτικότερων καναλιών διανομής των προϊόντων / παροχής των υπηρεσιών
• Υποστήριξη σε θέματα τεχνολογικής αναβάθμισης με τον υπολογισμό κόστους-οφέλους των επενδύσεων
• Υποστήριξη στον εντοπισμό ευκαιριών με άλλες επιχειρήσεις