Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά την υποβολή φακέλων για λογαριασμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.Υποβολή φακέλων σε επιδοτουμενα προγράμματα
Μεταξύ των άλλων η εταιρία αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την υπαγωγή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως:
• Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ
• Επενδυτικός νόμος
• Στήριξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
• Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων