Για τον τελικό χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως μικρομεσαία πέραν των υπολοίπων κριτηρίων, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτή λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα ή εάν αυτή εντάσσεται στην κατηγορία των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Θα πρέπει, επομένως, να λάβουμε υπόψη τυχόν σχέσεις που διατηρεί η υπό εξέταση επιχείρησή με άλλες επιχειρήσεις.

Γενικά ισχύει ότι οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για τον αριθμό εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό, συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ΜΜΕ ενώ αντίθετα οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, χρειάζονται να πληρούν και ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις.

Ορισμός ανεξάρτητης επιχείρησης
Μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:

– Είναι εντελώς αυτόνομη, δηλ. δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και καμία άλλη επιχείρηση δεν συμμετέχει σε αυτήν.

– Κατέχει λιγότερο ή ίσο από το 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις και/ή άλλες επιχειρήσεις δεν κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξέτασης επιχείρησης.

Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Μια ανεξάρτητη επιχείρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τον αριθμό των απασχολουμένων και τα χρηματοοικονομικά ποσά που περιέχονται στους ετήσιους λογαριασμούς της, προκειμένου να ελέγξει εάν βρίσκετε εντός των ορίων χαρακτηρισμού της ως ΜΜΕ.

Ορισμός συνεργαζόμενης επιχείρησης

Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη εάν:

– Συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, κάποιας άλλης επιχείρησης και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% στη υπό εξέταση επιχείρηση.

– Η επιχείρηση δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώματα ψήφου που έχει η επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο)δεν υπερβαίνουν το 50%.

Για την υπαγωγή ή μη μιας συνεργαζόμενης επιχείρησης στην κατηγορία των ΜΜΕ, θα πρέπει να προσθέσουμε ένα ποσοστό του αριθμού των απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων της άλλης επιχείρησης στα στοιχεία της υπό εξέτασης επιχείρησης. Πρόκειται για το ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, όποιο είναι υψηλότερο, που κατέχει η υπό εξέταση επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση.

Επομένως, εάν μια επιχείρηση συμμετέχει με μερίδιο 30% σε μια άλλη επιχείρηση, τότε θα πρέπει να προστεθεί το 30% του αριθμού των απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ισολογισμού της δεύτερης στα στοιχεία της πρώτης.

Ορισμός συνδεδεμένης επιχείρησης

Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες, όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις:

– Μια επιχείρηση έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων μιας άλλης επιχείρησης.

– Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μιας άλλης επιχείρησης.

– Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της επιχείρησης αυτής.

– Μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η θυγατρική εταιρεία.

Στην περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να προστεθεί το σύνολο των στοιχείων της συνδεδεμένης επιχείρησης, στα στοιχεία της υπό εξέτασης επιχείρησης, για να είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν η επιχείρηση βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων για τον χαρακτηρισμό της ως ΜΜΕ.

Γενικά, μια επιχείρηση γνωρίζει αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, αφού στα περισσότερα κράτη μέλη απαιτείται από το νόμο να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς άλλης επιχείρησης

Εάν παρόλα αυτά μια επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και η συνδεδεμένη μ’ αυτήν επιχείρηση συνδέεται επίσης με αλυσίδα άλλων επιχειρήσεων, τότε θα πρέπει να προστεθεί το 100% των στοιχείων όλων αυτών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στα στοιχεία της υπό εξέτασης επιχείρησης.

«Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προσφέρουν μια σημαντική πηγή θέσεων απασχόλησης, καλλιεργούν το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία στην ΕΕ και κατά συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ και αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Ο ορισμός αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η γνώμη των ΜΜΕ είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή των στόχων της Λισσαβόνας.»

Gunter Verheugen,

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αρμόδιος για θέματα επιχειρήσεων και βιομηχανίας