Ο στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) αποσκοπεί στην πραγματοποίηση του οράματος της επιχείρησης, καθορίζοντας τους μακροπρόθεσμούς στόχους, με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας.

Η στρατηγική αν και δεν εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, βοηθάει κατά ένα μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της καθώς:

Θέτει κατευθύνσεις
Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων
Συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες
Ορίζει την επιχείρηση και την θέση της στον ανταγωνισμό
Μειώνει την αβεβαιότητα
Μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για την διαμόρφωση της στρατηγικής, η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς της στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. Έτσι η έννοια της στρατηγικής θεωρείται ότι ακολουθεί τα εξής τρία διακριτά στάδια :

1) Διαμόρφωση

2) Υλοποίηση

3) Αξιολόγηση και έλεγχο.

Προκειμένου να καθορίσει την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται. Στην συνέχεια, θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τους ακριβής στόχους αλλά και τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξή τους.

Η διοίκηση της επιχείρησης αφού έχει στην διάθεσή της τεκμηριωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες γύρω από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον προχωρεί στην χάραξη της στρατηγικής στην οποία θα βασισθεί. Οι ενέργειες και αποφάσεις των στελεχών κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι μεγάλης σημασίας, καθώς από την σωστή σύλληψη της στρατηγικής εξαρτάται η δυνατότητα απόκτησης πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

Αν και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική αποτύπωση της μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης της εταιρείας, δεν μπορεί κανείς να τον χρησιμοποιήσει για να προβλέψει αξιόπιστα πως θα εξελιχθεί η αγορά και ποια θέματα θα εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον.

Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού

Σύμφωνα με την ανάλυση και την μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης μας δίνεται ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών έτσι ώστε να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες στρατηγικές για κάθε περίπτωση. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρηματικών στρατηγικών :

Σταθερότητας (καμία αλλαγή, συγκομιδή κερδών, διαλείμματος, προσεκτικών βημάτων κλπ)
Ανάπτυξης (κάθετης – οριζόντιας ολοκλήρωσης, διαφοροποίησης, διείσδυσης, ανάπτυξης προϊόντων, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επέκτασης σε νέες αγορές – εξωστρέφεια κλπ)
Διάσωσης διάσωσης/αναστροφής. (ανόρθωση, αποεπένδυση, ρευστοποίηση,

Για την υλοποίηση κάθε μιας από τις παραπάνω στρατηγικές χρησιμοποιούνται επιμέρους τεχνικές και μέθοδοι για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.