Στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», έχει προκηρυχτεί η δράση “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Η δράση σκοπό έχει τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας αποκλειστικά από γυναίκες. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 1.600 γυναίκες.

Η δράση χρηματοδοτεί το 100% των λειτουργικών εξόδων μιας νέας επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει συσταθεί μετά την 01/09/2012, ή να συσταθεί μετά την έγκριση της αίτησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αιτούσα θα πρέπει να είναι :
1. Είτε άνεργη
2. Είτε να έχει απολυθεί την τελευταία 3ετία και να βρίσκεται σε φάση αναζήτησης εργασίας.
3. Είτε να εργάζεται σε υπό πτώχευση ή υπό επίσχεση εργασίας επιχείρηση
4. Είτε αυτοαπασχολούμενη με εισόδημα μικρότερο από το επίσημο εισόδημα φτώχιας, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Επιλέξιμες δαπάνες
1. Λειτουργικές δαπάνες. Καλύπτονται δαπάνες όπως ενοίκια , λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ
2. Ασφαλιστικές εισφορές, για τον επιχειρηματία
3. Αμοιβές λογιστικής και νομικής υποστήριξης
4. Αμοιβές συμβούλων. Αφορούν δαπάνες για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης
5. Δαπάνες υποστήριξης (coaching). Αφορούν υποστήριξη από συμβούλους για διάστημα έως και 6 μήνες μετά την έναρξη της επιχείρησης
6. Δαπάνες κατάρτισης, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια
7. Αποσβέσεις παγίων.
8. Πρώτες ύλες, αναλώσιμα.
9. Διαφήμιση – προώθηση. Στην κατηγορία υπάγονται δαπάνες που αφορούν εκτύπωση εντύπων, αφισών, κατασκευή ιστοσελίδας, συμμετοχή σε έκθεση κλπ
10. Μισθολογικό κόστος: Αφορά τις δαπάνες που θα προκύψουν από την δημιουργία θέσης εργασίας για υπάλληλο, ο οποίος θα εργαστεί για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και μετά

Ύψος επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 10.000€ έως 20.000 €. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ενισχυθεί με επιπλέον 12.000 €
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο.

Προθεσμίες υποβολής φακέλων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1η Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου