Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με σωρεία οικονομικών προβλημάτων. Η απομείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πέραν όλων των άλλων, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, συρρικνώνοντας συνεχώς το τζίρο (κύκλος εργασιών) των επιχειρήσεων, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες ακόμα και με το φάσμα οριστικής διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Στο πλαίσιο αναχαίτισης και αντιμετώπισης των αρνητικών προοπτικών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος των μικρών επιχειρήσεων, το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε να παρέχει, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Δικτύου Επιχειρηματικότητας θα παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα αφορούν αρχικά τη διάγνωση των αναγκών και στη συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με βάση το πρόβλημα της επιχείρησης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Δραστηριοποιούνται σε κλάδους με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ):

ΚΑΔ (2008) Περιγραφή

10-33 Μεταποίηση

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

37 Επεξεργασία λυμάτων

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41-43 Κατασκευές

45-47 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55 Καταλύματα

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

74.1 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.2   Φωτογραφικές δραστηριότητες

77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων

77.2 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

85.5 Άλλη εκπαίδευση

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο

92.00.29.01 Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ

95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Β) Απασχολούσαν το 2011 έως 25 εργαζομένους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ, βάσει του εντύπου Ε7).

Γ) Λειτουργούν τουλάχιστον ένα (1) έτος (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ).

Δ) Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

ΘΕΜΑΤΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

H συμβουλευτική υποστήριξη έγκειται στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και καθοδήγησης, για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δηλώσει στην αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι τρία (3) από τα παρακάτω θεματικά πεδία υποστήριξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1 Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης

2 Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού

3 Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων

4 Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας

5 Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων

6 Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων*

7 Δικτύωση επιχειρήσεων

8 Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης

9 Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ

10 Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου

11 Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού

12 Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού

13 Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας

14 Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ)

15 Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών

16 Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση λήψης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr – Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί) όπως και στην ιστοσελίδα της Πράξης (www.diktyo.imegsevee.gr). Εναλλακτικά, η αίτηση διατίθεται σε όλες τις περιφερειακές δομές του Δικτύου Επιχειρηματικότητας και δύναται να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ στους ενδιαφερόμενους που την ζητήσουν τηλεφωνικά.

Αποστολή Fax 210-3838027

Αποστολή e-mail diktyo@imegsevee.gr

Ταχυδρομικώς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δίκτυο Επιχειρηματικότητας: Αριστοτέλους 46,