Ως “ΜΜΕ” νοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία της Ε.Ε. (Σύσταση 2003/361 της Ε.Ε.)

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ή μη μιας επιχείρησης ως μικρομεσαία είναι τα ακόλουθα:

Ο αριθμός των υπαλλήλων και
Ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού

Μικρομεσαία επιχείρηση

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πολύ μικρή επιχείρηση

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.