Σύμφωνα με την πρωτοβουλία SBA στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης των ΜΜΕ (SME Performance Review-SPR) κατά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Small Business Act από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2012, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 759 χιλιάδες επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 758 χιλιάδες ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα διαδραματίζουν τον βασικό ρόλο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης ο αριθμός των ΜΜΕ έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν την ‘’ραχοκοκαλιά’’ της οικονομίας.

Ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην Ελλάδα, ενισχύεται ακόμα περισσότερο καθώς απασχολούν πάνω από το 85% του συνόλου των εργαζομένων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η συμμετοχή των ΜΜΕ στην Ελλάδα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίαςδεν είναι ανάλογη του πλήθους των επιχειρήσεων καθώς παράγουν το 69,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, (οι πολύ μικρές επιχειρήσεις το 2012 αντιπροσώπευαν μόλις το 33,8%.) Στον αντίποδα οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα, ενώ αντιπροσώπευαν μόλις το 0,1% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 14,9% των θέσεων απασχόλησης, συνέβαλαν κατά 30,3% στην προστιθέμενη αξία.

Η αξία των πωλήσεων του συνόλου των ΜΜΕ ανήλθε περίπου σε 93 δις ευρώ για το 2012, αντιπροσωπεύοντας το 65,8% των συνολικών πωλήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με μόλις 410 τον αριθμό, επέτυχαν πωλήσεις της τάξης των 48 δις ευρώ περίπου.

Σε κάθε περίπτωση οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν συμβάλουν σε μεγαλύτερο βαθμό και σε κάθε τομέα περισσότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή : ΕπεξεργασίαστοιχείωνEuropean Commission’s Directorate-General for Enterprise and Industry

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Πηγή : ΕπεξεργασίαστοιχείωνEuropean Commission’s Directorate-General for Enterprise and Industry

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

ΜΜΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηματικά στην Ελλάδα το 2012, περίπου το 38%, δηλαδή 280.349 επιχειρήσεις, δραστηριοποιήθηκαν στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Στη συνέχεια με ποσοστό 17% ακολουθεί ο τομέας παροχής υπηρεσιών, στον οποίον το περασμένο έτος απασχολούνται 129.393 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη τουριστική βιομηχανία της χώρας δραστηριοποιήθηκαν το περασμένο έτος περισσότερες από 102.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σε ετησίως ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές και τη βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 13% και 10% αντίστοιχα του συνολικού αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και η πτώση της εγχώριας κατανάλωσης έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς τους τομείς της εθνικής οικονομίας.

Τέλος, από τα επίσημα στοιχεία για το 2012 προκύπτει ότι 55.765 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο τομέα μεταφορών και αποθήκευσης εμπορευμάτων, ενώ 13.629 επιχειρήσεις απασχολούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τάσεις των ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2005, σημείωσε αρχικά μια μικρή αύξηση (περίπου 1%), η οποία όμως διεκόπη το  2007, έτος εμφάνισης της οικονομικής κρίσης, που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Από το σημείο εκείνο και έπειτα, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακολουθεί φθίνουσα πορεία με αποτέλεσμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2013 ο αριθμός αυτός αναμένεται να κλείσει στις 92,9 μονάδες βάσης (μειωμένος αθροιστικά κατά 7,8%).

Ο αντίστοιχος αριθμός στο σύνολο της Ε.Ε. ακολούθησε αυξητική πορεία τη τριετία 2005-2008, ενώ τα επόμενα χρόνια κατέγραψε μικρή πτώση. Πάντως, λαμβάνοντας ως έτος βάσεις το 2005, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 2013 ο αριθμός ΜμΕ στην Ε.Ε. θα σημειώσει αθροιστική αύξηση της τάξης του 5,4%.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ επηρεάζεται καθορίστηκα από τον αριθμό των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Η συρρίκνωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από 2008 και έπειτα, επηρεασμένη από τα προβλήματα βιωσιμότητας, οδήγησε στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους. Η περιστολή των θέσεων απασχόλησης εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους, καθώς επίσης και στην οριστική διακοπής λειτουργίας αρκετών ΜΜΕ.
Η εικόνα των ΜΜΕ στο σύνολο της Ε.Ε. είναι διαφορετική. Παρά τη περιστολή των θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, εξαιτίας της κρίσης χρέους που πλήττει αρκετές εθνικές οικονομίες των κρατών-μελών, εντούτοις το μέγεθος της απασχόλησης έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 3,8% τη τελευταία δεκαετία.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Η προστιθέμενη αξία (δλδ. Η επιπλέον αξία που δημιουργεί η επιχείρηση στην αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που αγοράζει) που δημιουργείται από τις ΜΜΕ στην Ελλάδα, αυξάνεται μέχρι το 2007, ενώ τα επόμενα χρόνια καταγράφει διαρκή πτώση. Η πτώση αυτή αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να ανακοπεί το 2013 και να παρουσιάζει μικρή αύξηση.
Από την άλλη, ο αντίστοιχος δείκτης σε επίπεδο Ε.Ε. έπειτα από την καμπή του 2009, σημειώνει διαρκή άνοδο, γεγονός που σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι συνολικές πωλήσεις των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 50,7% (2005-2013). Η μεγάλη αυτή μείωση δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο πέραν όλων των άλλων καταγράφεται στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα.
Αντίθετα, οι εικόνα του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ σε επίπεδο Ε.Ε είναι εντελώς διαφορετική. Από τα επίσημα στοιχεία, προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει σημειώσει αύξηση τη τελευταία δεκαετία, που ανέχεται στο 20,7%.