Η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, αποτελούν μια πολύ σημαντική διαδικασία που συμβάλει στην επιτυχημένη παρουσία μιας επιχείρησης.Περιβάλλον Επιχείρισης

Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείων της οικονομικής επιστήμης, που ονομάζεται SWOT Analysis (ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος) και PESTEL Analysis (ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος).
Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης.
Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:
Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
• Ταυτότητα της επιχείρησης
– Σύντομο ιστορικό
– Σκοπός της επιχειρηματικής οντότητας
– Δραστηριότητες – Προϊόντα
• Οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης
• Υλικοτεχνική υποδομή

Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
• Οικονομικές Εξελίξεις
• Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης
• Διάρθρωση και μέγεθος της εγχώριας αγοράς
• Εισαγωγές – Εξαγωγές
• Συσχέτιση της αξίας και της ποσότητας των εισαγόμενων προϊόντων με τη τελική καταναλωτική δαπάνη