Σκοπός μιας κλαδικής μελέτης αποτελεί η εξέταση των συνθηκών και της γενικότερης κατάστασης που επικρατούν σ’ έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο της οικονομίας. Η προσεκτική μελέτη των Κλαδικές μελέτεςσυνθηκών που επικρατούν σε μια οικονομία, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για μια επιχείρηση στον προσδιορισμό της θέσης της μέσα στον κλάδο και στην επαναχάραξη της στρατηγικής που χρειάζεται να ακολουθήσει για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.
Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πληροφορηθούν για κατάσταση που επικρατεί σ’ έναν κλάδο αλλά και να λάβουν γνώση των εκτιμήσεων για τη μελλοντική εξέλιξη του.