Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
Η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, αποτελούν μια πολύ σημαντική διαδικασία που συμβάλει στην επιτυχημένη παρουσία μιας επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εργαλείου της οικονομικής επιστήμης, που ονομάζεται SWOTAnalysis.

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αφορά την ίδια την επιχείρηση και με αυτήν επιδιώκεται ο προσδιορισμός των ενδογενών παραγόντων (πλεονεκτήματα και αδυναμίες), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, η οργανωτική δομή της, το μερίδιο αγοράς, η διαπραγματευτική της ισχύ έναντι πελατών και προμηθευτών και οτιδήποτε άλλος παράγοντας εξαρτάται από την ίδια επιχείρηση.

Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Συνδέεται με τη δημιουργία ευκαιριών και κινδύνων, για την ύπαρξη των οποίων μια επιχείρηση πρέπει να είναι ενήμερη και προετοιμασμένη, έτσι ώστε είτε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες είτε να αποφύγει τους αντίστοιχους κινδύνους. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται με τη βοήθεια της PESTELAnalysis. Πραγματοποιείται δηλαδή ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, περιβαλλοντολογικού και νομικού πλαισίου. Στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται επιπλέον και η μελέτη του υφιστάμενου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και των τάσεων που αναπτύσσονται σε μια αγορά. Η ανάλυση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση (ή που θα δραστηριοποιηθεί) πραγματοποιείται με την εκπόνηση ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ, η οποία μπορεί να αφορά την θέση της εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τις προτιμήσεις των πελατών – καταναλωτών, τη διερεύνηση μιας νέας αγοράς ή ενός νέου προϊόντος, την ικανοποίηση των πελατών κλπ.

Με την ολοκλήρωση της διαγνωστικής μελέτης μιας επιχείρησης (ή και μιας επιχειρηματικής ιδέας) και την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα ‘’εργαλεία’’ έτσι ώστε να επιλέξει την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που θα ακολουθήσει και να θέσει το ΟΡΑΜΑ και τους ΣΤΟΧΟΥΣ για την εξέλιξη της επιχείρησης του.