ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011

Ο νέος επενδυτικός νόμος έχει ήδη ενεργοποιηθεί και δέχεται την υποβολή προτάσεων, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων για μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Παρακάτω αναφέρονται οι δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τον νέο νόμο 3908/2011 οι οποίες αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

Α) Επενδύσεις που ενισχύονται
Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι:

1. Υλικά περιουσιακά στοιχεία
• Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
• Η υπο-προϋπόθεσες αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού άλλης μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
• Δαπάνες και πιστοποιήσεις συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας,
• Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης,
• Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Β) Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και είδη ενισχύσεων
Τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται από το νέο επενδυτικό νόμο είναι :
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

• Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Οι γενικές κατηγορίες είναι :
• Γενικής Επιχειρηματικότητας,
• Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
• Περιφερειακής Συνοχής.

Οι ειδικές κατηγορίες επενδύσεων αφορούν :
• Μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ. ευρώ,
• Επενδύσεις από νέους επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών
• Ολοκληρωμένα πολυετή επενδυτικά σχέδια με σκοπό τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, καθώς και ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων
• Επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης

Για τις παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων προβλέπονται μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως :
• Φορολογική απαλλαγή
• Επιχορήγηση
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Παράλληλα με την έναρξη της ισχύς του νόμου θα ενεργοποιηθεί το ΕΤΕΑΝ με σκοπό την χορήγηση χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων. Με τα παραπάνω εργαλεία χρηματοδότησης, τα οποία στις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων μπορούν να συνδυαστούν, δημιουργείται ένα πλέγμα επενδυτικών ευκαιριών μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθηθούν για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων. Το ύψος των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% – 50% και εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης (Ζώνη Εγκατάστασης) και το μέγεθος της επιχείρησης.

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων ισχύουν τα εξής :

Επενδυτικά Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας. Ως κίνητρο ενίσχυσης προβλέπεται μόνο η φοροαπαλλαγή που συνίσταται στη μη καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η διάρκεια της φοροαπαλλαγής είναι οκτώ (8) χρόνια για τις νεοϊδρυόμενες και έξι (6) χρόνια για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και μπορεί να φτάσει μέχρι το σύνολο του ποσοστού της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης.

Επενδυτικά Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέχρι το 80% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με το καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό επιχορήγησης – leasing ανέρχεται σε 90%.

Επενδυτικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. Περιλαμβάνει σχέδια επενδύσεων που αντιμετωπίζουν τοπικές δυσκολίες και ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για τα επενδυτικά σχέδια αυτής της κατηγορίας παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέχρι το 70% της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με το καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό επιχορήγησης ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 80%.

Επενδυτικά σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων. Αφορά επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό πάνω από 50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών. Για τις επιχειρήσεις αυτές παρέχονται ενισχύσεις κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας και μέχρι του ποσού του 1.000.000 € σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ συνολικά. Στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ. Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων με τους εξής περιορισμούς όσον αφορά το ποσοστό ενίσχυσης :
• Για τα πρώτα 50 εκ. ευρώ παρέχεται το 100% του ποσοστού της επιχορήγησης
• Από τα 50 εκ. ευρώ μέχρι 100 εκ. ευρώ παρέχεται το 30% του ποσοστού της επιχορήγησης
• Από τα 100 εκ. ευρώ και άνω παρέχεται το 20% του ποσοστού της επιχορήγησης

Για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ποσοστό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιδότησης ή/και leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια. Αφορά επενδυτικά σχέδια διάρκειας 2 – 5 ετών, προϋπολογισμού πάνω από 2 εκ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ως ενίσχυση προβλέπεται μόνο η φορολογική απαλλαγή.

Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης. Αφορά επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεων υπό μορφή Κοινοπραξίας. Αποτελούν σύνθετα επενδυτικά σχέδια, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθορίζονται μετά από σχετική υπουργική απόφαση.

Γ) Ελάχιστο ύψος επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, ως εξής:
• Για Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000,00 ευρώ.
• Για Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000,00 ευρώ.
• Για Μικρές επιχειρήσεις, 300.000,00 ευρώ.
• Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 200.000,00 ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

Δ) Ποσοστά ενίσχυσης – χρηματοδότηση
Η ιδία συμμετοχή είναι κατ΄ ελάχιστο 25% και το υπολειπόμενο ποσό αφαιρουμένων των ενισχύσεων, καλύπτεται μέσω τραπεζικού δανεισμού ο οποίος δύναται να καλυφθεί με δάνεια χαμηλού κόστους από το ΕΤΕΑΝ. Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται δυο (2) φορές ανά έτος (η πρώτη καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το 2011 είναι στις 31 Μάιου) και η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα είναι έξι μήνες.