Οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επιτυγχάνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητας επιτυχημένης παρουσίας και στο μέλλον στην αγορά, είναι εκείνες που υποστηρίζονται από έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο. Σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες, το μέγεθος και η φύση των ΜμΕ στην Ελλάδα δεν ευνοούν την απασχόληση σ’ αυτές ενός συμβούλου, που θα ασχολείται με την οργάνωση και τη λειτουργία μιας υφιστάμενης επιχείρησης και ταυτόχρονα με την επίλυση ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν.6 μηνιαίο πρόγραμμα

Για το λόγο αυτό, η Microconsulting σχεδίασε το συμβουλευτικό πρόγραμμα υποστήριξης ΜμΕ διάρκειας από 6 έως 12 μηνών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και υλοποίηση-παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης, με την στήριξη εξειδικευμένου συμβούλου.