Ο στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) είναι ένα σύνολο διαδικασιών καθορισμού της γενικότερης στρατηγικής και της κατεύθυνσης που χρειάζεται να ακολουθήσει μια επιχείρηση, καθώς και των σημαντικότερων αποφάσεων που θα χρειαστεί να λάβει σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων.Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Σε ποιους απευθύνεται: Σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες αφού έχουν προσδιορίσει την επιχειρηματική τους ιδέα, επιθυμούν την χάραξη γενικότερου στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο θα εντάσσεται η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτης βιωσιμότητας.

Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:

Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PESTELAnalysis)
Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (SWOTAnalysis)
Ανάλυση/επιλογή στρατηγικής
Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επιχείρηση
Μελέτη βιωσιμότητας
Σχέδιο marketing