Οι αρνητικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ωθούν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων ξένων αγορών για τα προϊόντα τους. Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια αποτελούν σήμερα μονόδρομο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση, κάτι το οποίο πλέον έχει αντιληφθεί το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας, της δυσκολίας και των κινδύνων που ενέχει η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, είναι σημαντικό μια επιχείρηση να έχει κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους εξάγει. Να προσδιορίσει, με άλλα λόγια, τα κίνητρα εκείνα που την ωθούν να αναλάβει εξαγωγική δραστηριότητα.

Τα κίνητρα εξαγωγικής δραστηριότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

• Ενδογενή κίνητρα (Internal Motives)

• Εξωγενή κίνητρα (External Motives)

A) Ενδογενή κίνητρα (Internal Motives)

– Αύξηση πωλήσεων – Ενίσχυση πελατειακής βάσης

– Αύξηση κερδών

– Επίτευξη οικονομιών κλίμακας

– Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος

– Διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου

– Τεχνολογική / ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος

– Περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση

– Ενίσχυση του προφίλ της επιχείρησης στους πελάτες της εγχώριας αγοράς

– Εξομάλυνση των εποχιακών πωλήσεων

– Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα

– Ιδιαίτερα εξειδικευμένο προϊόν

– Εκτεταμένος κύκλος ζωής του προϊόντος

Β) Εξωγενή κίνητρα (External Motives)

Εξωγενή κίνητρα είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, και τους οποίους η επιχείρηση δεν μπορεί να τους αλλάξει ή να τους επηρεάσει. Τέτοιου είδους κίνητρα είναι τα εξής:

– Ισχυρός και εντεινόμενος ανταγωνισμός της εγχώριας αγοράς

– Εμφάνιση ευκαιριών σε ξένες αγορές

– Περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας αγοράς

– Προσέγγιση από τη μεριά των ξένων πελατών

Για να είναι αποτελεσματική μια μελέτη ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας, θα πρέπει να εκπονείτε από οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι να είναι σε θέση αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια αποτελεσματική εξαγωγική δραστηριότητα.