Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει την διαμόρφωση και περεταίρω ανάπτυξη μιας υφιστάμενης επιχειρηματικής ιδέας, με τη βοήθεια των γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι. Η ανάλυση των δυνατοτήτων υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, εντός του πλαισίου της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών της αγοράς και των προσαρμογών που απαιτούνται, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας της επιχειρηματικής ιδέας.